THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
21/12/2021 09:27:04

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ QUỐC TUẤN

 


Số: 02 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Quốc Tuấn, ngày 30 tháng 01 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

--------------

 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách về kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Quốc Tuấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chuơng trình cải cách hành chính năm 2021; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2021 theo Kế hoạch số …./KH-UBND ngày 30/01/2021 của UBND xã đề ra. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC.

Cán bộ, công chức, viên chức và các co quan, đơn vị nắm vững mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ về CCHC; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, có các giải pháp thiết thục để thục hiện tốt công tác CCHC trên các lĩnh vực.

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức tạo chuyến biến tích cực, rõ nét trong thực thi công vụ phục vụ Nhân dân.

Góp phần hiện đại hóa nền hành chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, gắn với mở rộng và nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn, phục vụ tích cực cho việc đổi mới phương thức quản lý điều hành của bộ máy, đặc biệt trong giải quyết công việc…

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa theo hướng văn minh, hiện đại.

2. Yêu cầu

Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả trong mọi tầng lóp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng đối tượng, ban, ngành, bộ phận của địa phương.

Công tác tuyên truyền CCHC phải bảo đảm thiết thực, phù hợp, khả thi, bám sát sự chỉ đạo của các cơ quan có thấm quyền và tình hình thực tế của địa phương; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cao.

Cập nhật thường xuyên, đầy đủ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ thủ tục hành chính trên các loại hình thông tin, tuyên truyền.

Nội dung thông tin, tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu hút người xem. Hướng dẫn về thủ tục hành chính cần chính xác, chi tiết, tăng cường trả lời các tình huống cụ thể.

Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và nhân dân trên địa bàn xã.

3. Đối tưọng, phạm vi tuyên truyền

Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, bộ máy nhà nước, doanh nghiệp, người dân trong và ngoài xã về kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 và các nội dung khác về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách và UBND xã Quốc Tuấn.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của tỉnh và của huyện, của xã.

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, của huyện về công tác CCHC.

Tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đã và đang thực hiện có hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã.

Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua các hình thức như: Dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính viễn thông...

Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

IIIHÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1.     Hình thức tuyên truyền

Thông tin, tuyên truyền về CCHC thông qua: Hệ thống truyền thanh của xã, trang thông tin điện tử của xã, tố chức các cuộc thi, hội thi, lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã tại bộ phận một cửa.

Tuyên truyền trực quan như: Băng Zôn, khẩu hiệu, panô, tờ rơi, tuyên truyền lưu động,...

2. Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính như: Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức trên cơ sở xác định biên chế công chức, khối lượng công việc của từng vị trí việc làm và thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao xây dựng đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm trong các cơ quan, tố chức thuộc phạm vi quản lý; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Đề án tinh giản biên chế của tỉnh; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND huyện Nam Sách…

Bám sát vào thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương, kế hoạch của UBND huyện, UBND xã trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2021 theo kế hoạch đề ra.

Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, dưới mọi hình thức, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) bảo đảm tính hợp hiển, hợp pháp, đồng bộ và khả thi.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, rà soát, kịp thời bãi bỏ hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác cho phù hợp với thực tiễn và quy định.

Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại. Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giải quyết các nhu cầu giao dịch của tổ chức, công dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả phần mềm áp dụng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hệ thống quản lý văn bản và hỗ trợ cấp cấp xã.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính được trích từ nguồn kinh phí chi cho công tác cải cách hành chính của xã năm 2021 và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan, đơn vị, bộ phận và cá nhân thực hiện kế hoạch

Các bộ phận, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các xã.

Cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tham gia tổ chức tuyên truyền về công tác CCHC.

2. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

- Quý I/2021: Thực hiện tuyên truyền bằng tờ rơi, tin bài trên trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh của của xã,...

- Quý II/2021: Thực hiện tuyên truyền bằng tin bài trên trang thông tin điện tử xã, hệ thống truyền thanh, qua các cuộc tuyên truyền phố biến pháp luật trên địa bàn xã, căng treo băng rôn, khẩu hiệu,...

- Quý III/2021: Thực hiện tuyên truyền tin bài trên trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh…

- Quý IV/2021: Tiếp tục tuyên truyền bằng panô, băng rôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm của xã.

3Trách nhiệm thực hiện

3.1. Công chức Tài chính – Kế toán

Chủ trì tham mưu cho UBND xã bố trí kinh phí thực hiện tuyên truyền về công tác cải cách hành chính xã năm 2021.

3.2. Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã

Đôn đốc, theo dõi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã thường xuyên cập nhật, công khai kịp thời, đầy đủ bộ thủ tục hành chính của cơ quan UBND xã; tuyên truyền, hướng dẫn công dân đến thực hiện thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công ích theo quy định.

3.3. Công chức Văn hóa – Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các công chức chuyên môn tham mưu, hướng dẫn các nội dung tuyên truyền.

- Tăng cưòng tuyên truyền cho công tác cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền trực quan.

- Xây dựng dự trù kinh phí tuyên truyền trình UBND xã phê duyệt; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch này.

- Chủ động, thường xuyên tuyên truyền về CCHC với các hình thức phù hợp, thiết thực và xác định việc tuyên truyền về CCHC là nội dung trọng tâm, thường xuyên giúp cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư nhận thức đúng đắn, đầy đủ về CCHC trên trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh...

3.4. Công chức Tư pháp – hộ tịch

Chủ trì tố chức, triển khai thực hiện việc lồng ghép nội dung cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu về chính sách pháp luật năm 2021.

3.5. Các ban ngành, đoàn thể

Phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của từng Đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác cải cách hành chính, vận động Đoàn viên, hội viên tham gia giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Quốc Tuấn, đề nghị các ngành, đoàn thể, các cán bộ, công chức và các thôn, xóm phối hợp quán triệt và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Phòng Nội vụ huyện;

- TT. ĐU-HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- Các ngành, đoàn thể;

- Lưu: VP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Chủ tịch

 

 

( Đã Ký )

 

 

Nguyễn Bá Dũng

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 934
Trước & đúng hạn: 934
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:17/05/2022 20:37:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUỐC TUẤN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập:Ông Nguyễn Bá Dũng-Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 02203794128

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 31
Tất cả: 21,574